Metody aktywizujące

Z WikiEduLinki - Edukacyjne Zasoby Internetu

Portale, serwisy, fora


  • Metody aktywizujące Definicja, zasady i korzyści wprowadzania metod aktywizujących na lekcjach, przykłady metod aktywizujących.



  • Metody aktywizujące uczniów Wybrane metody aktywizowania uczniów. Podkreślono duże znaczenie tych metod, które zawierają elementy percepcji wzrokowej np. prezentacje, wykresy, plansze i inne materiały wizualne.




  • Metody aktywizacji młodzieży w szkolnym nauczaniu religii Próba odpowiedzi na pytanie jakie metody aktywizacji młodzieży należy stosować w szkolnym nauczaniu religii. Przedstawiono pojęcie aktywizacji oraz opartą o tę aktywizację zasadę wielostronnego i wieloczynnościowego aktywizowania uczniów. Zasadnicza treść ma za zadanie ukazanie konkretnych, wybranych metod umożliwiających prowadzenie katechezy z większym dynamizmem nie tylko ze strony katechety, ale i katechizowanych. W końcowej części wysunięto postulaty, które mogą okazać się pomocne w prowadzeniu katechezy z zastosowaniem metod aktywizujących młodzież.













  • Metody aktywizujące w nauczaniu Przedstawiono ujęcie metod z perspektywy nauczyciela i ucznia oraz ogólny szczegółowy podział metod i zasady o których należy pamiętać prowadząc zajęcia z wykorzystaniem metod.


  • Metody aktywne Podano definicję metod aktywnych oraz cele i założenia wybranych metod : burza mózgów, debata(dyskusja), drama(symulacja, scenka, inscenizacja),projekt.



Książki



Scenariusze zajęć



  • [1] Konspekt lekcji dla klasy V szkoły podstawowej „Powtórzenie materiału - wyrażenia arytmetyczne.”







  • Metody aktywizujące na lekcji matematyki Trzy scenariusze lekcji matematyki przeprowadzone w liceum ogólnokształcącym (klasa III, I, II) wraz z załącznikami do nich Po każdym scenariuszu opis autorki.


Publikacje







  • METODY AKTYWIZUJĄCE WSPOMAGAJĄCE PROCES NAUCZANIA / Teresa Wiśniewska Wyszczególniono pozytywne aspekty stosowania metod aktywizujących. W tabeli zaprezentowano podział metod według W. Okonia , Cz. Kupisiewicza i R.Więckowskiego. Zaprezentowano niektóre z nich : wykład, praca z tekstem, pomoce wizualne, pytania i odpowiedzi, dyskusja, pokaz – demonstracje, burza mózgów, metody kreatywne, analiza przypadku, odgrywanie ról, drama, symulacje, karty dydaktyczne, mapy mentalne, linie czasu, wizualizacja, praca w grupach.



  • Metody aktywne w szkoleniach dla bibliotekarzy / Urszula Cimoch Obszerny materiał w którym autorka , trener szkoleń i właścicielka firmy szkoleniowej przedstawiła kilka pomysłów na szkolenia z tematów takich jak komunikacja interpersonalna, budowanie zespołu, budowanie relacji z czytelnikiem czy obsługa trudnego czytelnika. Powoli takiego typu szkolenia wkraczają w środowisko bibliotek. Z innymi trenerami, realizuje szkolenia m.in. dla bibliotekarzy w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Biblioteka+". Zachęca do wykorzystywania w szkoleniach metod aktywnych, w artykule są one dokładnie omówione.



Multimedia




Zestawienia bibliograficzne






Dostępność sprawdzono: 13 marca 2014 r.Plik:Czas.gif

Osobiste